Publikace ke stažení

O nemoci

Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním

Michalík, J. a kol. – Společnost pro MPS, 2013

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole

Michalík, J. – Společnost pro MPS, 2013

Není naděje, zbývá láska

Kol. autorů – Zpravodaj Společnosti pro MPS, 2002

Deset let na cestě

Kol. autorů – Zpravodaj Společnosti pro MPS, 2004

Metodický průvodce rodiče dítěte se zdravotním postižením (nejen) na základní škole

Michalík, J. – 2012

Vzdělávání

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání – přípravná fáze

Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020

NPVRP – Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014


Legislativa

Zákon č. 561/2004 Sb. – školský zákon

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Vyhláška č.72-2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

znění ze dne 1. 9. 2011

Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

Formulář k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

Vyhláška č.73-2005 SB. o vzd. dětí, žáků a st. se spec. vzd. potř. a dětí, žáků a st. mimořádně nadaných

znění ze dne 1. 9. 2011

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění

Antidiskriminační zákon

Sociální reforma

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

návrh vyhlášky

Informace k vydávání dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením s datem platnosti do roku 2013

18. 12. 2012

Vyhláška, kterou se stanoví vzor, náležitosti a provedení Karty sociálních systémů, Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení Karty sociálních systémů a vzor standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

návrh vyhlášky

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

návrh vyhlášky

Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím sKarty

postup ve speciálních případech

Skarta je sociopatická karta. Je ještě horší než Opencard

Vítězslav Praks

Otevřený dopis Dr. Ing. J. Drábkovi


Vzácná onemocnění

Národní strategie pro vzácná onemocnění

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2012-2014

Národního plánu pro vzácná onemocnění

návrhy pacientských organizací na obsah – 13 .6. 2011

Doporučení rady o evropské akci v oblasti vzácných onemocnění

návrh doporučení

Ostatní

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011 – 2015

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na místních komunikacích

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání

Vzdělávání dětí a žáků se vzácným onemocněním

skládačka ve formátu PDF

Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením

Čermák

Strategie paliativní péče

předkládací zpráva

Práva dětí pro všechny: hodnocení dodržování Úmluvy OSN o právech dítěte u dětí s mentálním postižením

Výběrové šetření ZP osob CSÚ 2007

Kontakt


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc

E-mail: spmps@seznam.cz
Web: www.mukopoly.cz

Telefon


Jan Michalík
předseda Společnosti
+420 777 809 040

Petra Tomalová
kontakt pro rodiny
+420 733 690 750

Fakturační údaje


Společnost pro mukopolysacharidosu
Chaloupky 35
772 00 Olomouc
IČ: 619 85 112
Číslo účtu: 108 775 975/0300

Partnerství


Staňte se partnerem Společnosti pro mukopolysacharidosu, podpořte rodiny s nemocnými dětmi a darujte nemocným dětem příležitost žít a zemřít doma.


©  Společnost pro mukopolysacharidosu   |   admin